De Standaard

Projecten

Bekijk de projecten die vorig jaar steun kregen van Hart voor Handicap.

Wilt u zelf een project indienen, bekijk dan onze projectoproep.

Steun Ons

Om onze projecten te financieren, is geld nodig. Ook dit jaar doet Hart voor handicap een beroep op uw gulheid.

Meer lezen »

Mobiel door toegankelijke netwerken - Projecten 2014

En hoe gade gij gaan?

Yieha (Gent), i.s.m. Ouders voor inclusie, De Gentse jeugdraad, thuisbegeleidingsdiensten, scholen, jeugdverenigingen, Karuur en VVJ

 Yieha wil de mobiliteit van jongeren met een beperking tussen 14 en 18 jaar onderzoeken. Samen met jongeren met en zonder beperking gaan ze na hoe en met welke hulpmiddelen ze zich verplaatsen. Vervolgens bedenken ze oplossingen samen met alle betrokken stakeholders , formuleren aanbevelingen voor het beleid en ontwikkelen een vorming. Na een plaatselijke sensibiliseringscampagne i.s.m. de Gentse Jeugdraad biedt Yieha een vorming aan in heel Vlaanderen.

Steun: 12.460 euro

Ticket naar de zee

Westkans, West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid (Brugge) i.s.m. De Lijn, Provincie West-Vlaanderen, Netwerkpartners Westkans

Westkans wil in elke kustgemeente een toegankelijke route uitstippelen vanaf het station en/of vanaf de stopplaatsen van de kusttram naar de dijk en het strand. Daartoe organiseren ze verschillende knelpuntwandelingen samen met ervaringsdeskundigen en formuleren ze aanbevelingen aan het gemeentebestuur en De Lijn. Westkans zal ook routekaartjes ontwikkelen met de best toegankelijke route. Zo willen ze strand en dijk beter bereikbaar maken en nog meer mensen aanzetten om na te denken over mobiliteit en toegankelijkheid.

Steun: 13.600 euro

Kortrijk BlueAssist vriendelijke stad

Stadsbestuur Kortrijk i.s.m. Groep Ubuntu, Stedelijke adviesraad voor personen met een handicap en vzw Blue Assist

Stad Kortrijk zet in op het verhogen van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, in plaats van op het gespecialiseerde vervoer voor mensen met een beperking (Plan Nieuwe Kortrijk 2013 – 2019). BlueAssist is een belangrijke hefboom om dit te ondersteunen. De herkenning van het BlueAssist-icoon met een hulpvraag, moet hiervoor echter voldoende groot zijn. Daarom organiseert Kortrijk een brede informatie- en sensibiliseringscampagne voor alle inwoners, met speciale aandacht voor de Kortrijkse studenten, frequente gebruikers van het openbaar vervoer. Concreet werkt Kortrijk i.s.m. de adviesraad voor personen met een handicap een vormingstraject uit voor  de gemeenschapswachten en de secundaire scholen. Ze doen ook een beroep op het communicatiebureau van BlueAssist om een gepaste lokale informatiecampagne op maat van alle Kortrijkzanen uit te werken.

Steun: 15.000 euro

OV-buddies

TreinTramBus, Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (Gent) i.s.m. Stad Gent, Stad Kortrijk de Stedelijke adviesraden voor personen met een handicap, de vervoersmaatschappijen en diverse organisaties van en voor mensen met een handicap

Het project OV-buddies wil personen met een handicap stimuleren om meer het reguliere openbaar vervoer te gebruiken, door hen voldoende te informeren over de bestaande mogelijkheden en door hen het openbaar vervoer in de praktijk te leren kennen en gebruiken via een systeem van individuele begeleiding van OV-buddies, die hiervoor speciaal zijn opgeleid.
Eerst en vooral brengen ze de drempels en opportuniteiten van personen met een beperking in kaart wanneer zij het openbaar vervoer nemen. Vervolgens werken ze de opleiding OV-buddies (vrijwilligers) uit. De focus ligt hierbij op openbaar vervoer, maar ook de toegankelijkheid van gebouwen, evenementen, enz. komt aan bod.
Via een elektronisch platform wisselen ze ervaringen uit en kunnen ze vragen stellen. Er is persoonlijke coaching en ondersteuning. Na afloop en zorgvuldige evaluatie en analyse bespreken ze  de resultaten met de betrokken stadsbesturen en De Lijn.

Steun: 12.500 euro

Share a ride!

Het GielsBos uit Gierle (Lille) i.s.m. Welzijnszorg Kempen, KVG regio Turnhout, Gemeente Lille, Beerse, Vosselaar en Kasterlee en de Dienst Welzijn provincie Antwerpen

Het GielsBos biedt een veilige en geborgen thuis aan volwassenen en kinderen met een beperking. Ze vertrekken vanuit drie grote vraagstukken: 1) Hoe kunnen we het activiteitenaanbod uitbreiden voor personen met een handicap? Hoe kunnen we oplossingen uitwerken voor mobiliteitsproblemen? Hoe kunnen we streven naar inclusie? Ze willen een website oprichten waar personen met een beperking en vrijwilligers kunnen inloggen (na screening). Op eenvoudige wijze kunnen ze dan evenementen aanklikken en een match tussen beide mogelijk maken. Dit biedt een grotere zelfstandigheid aan de personen met een beperking van de 27 gemeenten van de regio Kempen. Bedoeling is dit initiatief uit te breiden.

Steun: 12.000 euro